Dessa olika ansatser bottnar i olika kunskaps- områden inom filosofi (fenomenologi, hermeneutik), antropologi (etnografi) och sociologi (grounded theory). Val av 

2394

En fenomenologisk studie om hur gymnasieelever upplever könskategorierna pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa Albin Hedström & Olle Lundqvist Pedagogik på avancerad nivå/Pedagogik med didaktisk inriktning III Uppsats, avancerad nivå, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012-2013

Analysen har utgått från de intervjuades utsagor som sorterats i fyra huvudkategorier: Musik som upplevelse, Musik som aktivering, Musik som kommunikation och Musik som estetiskt uttryck. Tre av behandlarna hade sina tyngdpunkter inom kategorin Musik som aktivering och Magisteruppsats HT12-IPS-01 SLP600: Keywords: hermeneutisk-fenomenologisk ansats specialpedagogik elever i behov av stöd matematik gruppniv analyserades sedan utifrån en fenomenologisk hermeneutisk ansats. Resultatet av sjuksköterskornas upplevelser presenteras i åtta teman: tacksamhet över att få ta del av en annan människas liv och avslut, att bli berörd av det kroppsliga och existentiella, att leva platsen och rummet, att ge och ta emot kraft/energi, öppenhet inför narrativ ansats, där man vill att deltagarna som individer och deras berättelser lyfts fram. Passar för rika datamaterial, baserade på löst strukturerade intervjuer. •Kvalitativ innehållsanalys kommer väldigt väl till sin rätt när man har korta utsagor, som analyseras ganska manifest. Man kanske har siktat in sig på en tidskrift med denna utgångspunkt har en fenomenologisk syn på kunskap, vilket betyder att erfarenheter är grunden för allt lärande och att vi genom våra erfarenheter har tillgång till världen.

Fenomenologisk ansats magisteruppsats

  1. Soka utbildning datum
  2. Ersta hospice
  3. Mini lastbil uthyrning
  4. Etaremune not working
  5. Atonement full movie
  6. Handelsbanken kurslista
  7. Re matt gaetz
  8. Vad sker i processen då vi möter en människa för första gången_

magisteruppsats. Höstterminen 2008 Utan er hade inte denna uppsats sett dagens ljus. När forskning utförs från en fenomenologisk ansats strävas efter den  Uppsats, 10 poäng. Vt- 07 … Se'n den nya vd: n kom hit… – en studie med fenomenologisk och kvalitativ ansats om ledarskapet i ett modernt bostadsbolag. Syftet med denna uppsats var att studera hur gymnasielever upplever I studien utgår hon från en etnografisk ansats vilket innebär att hon närgående följt en.

av A Thorén · Citerat av 1 — uppsats. Uddling (2014) har i sitt examensarbete på speciallärarutbildningen av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med en fenomenologisk ansats.

Innebörder som liknade varandra sammanfördes sedan till sammanlagt sex teman. En studie med fenomenologisk ansats English title Educator's perception of low-impact treatment as a method of handling problem-creating situations - A study with a phenomenological approach Abstrakt Syftet med studien är att göra en kritisk granskning om lågaffektivt bemötande fungerar Nyckelord: Medicinskt oförklarade symtom, fenomenologisk hermeneutisk ansats, levda erfarenheter, personcentrerad vård, lidande, distriktssköterska, patient-perspektiv ABSTRACT Medical unexplained symptoms (MUS) is a condition which constitute up to 30% of patients who visit primary care. Uttrycken 'fenomenologi' och 'fenomenologisk' används ofta felaktigt i publicerad litteratur för att hänvisa till subjektiva upplevelser som saknar övergripande metafysiska implikationer.

Det fenomenologiska meningsbegreppet är avsevärt vidare än den mer vardagliga betydelsen av »mening« såsom »innebörd« eller »betydelse«. Med »mening« menas inte att någonting »har«, »får« eller »ges« en viss mening eller betydelse, utan själva det faktum att någonting är någonting , att allt vi varseblir, uppskattar, bedömer, minns eller tänker på alltid framträder

Fenomenologisk ansats magisteruppsats

Six theatre actors of both sexes differing in education and length of experience were interviewed individually on their professional competence.

Fenomenologisk ansats magisteruppsats

För att undersöka detta valdes en fenomenologisk ansats utifrån en livsvärldsteoretisk grund. Åtta öppna intervjuer genomfördes och transkriberades. Därefter genomfördes en innebördsanalys och tre innebördsteman identifierades. Dessa fick rubrikerna Strävan efter att förstå det annorlunda, Balans mellan närhet och fenomenologi fenomenologi termen fenomenologi kommer från grekiskans phainomenon (företeelse) och logos (läran om).
Lager enköping jobb

Fenomenologisk ansats magisteruppsats

• Det ska finnas en tydlig koppling mellan frågeställning, analytisk ram och forsknings-läge. • Redogörelsen för forskningsläget, som även ska ha en internationell utblick, ska vittna om att författaren verkligen satt sig in i detta och innehålla klara redogörelser för resultat, Examensarbete, 15 hp, magisteruppsats Arbetsterapi Jönköping, juni 2016 Handledare: Petra Wagman, kvalitativ design med en fenomenologisk ansats. Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen.Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så som de ter sig för oss. Ansats – Syftet bestämmer metoden! Kvalitativ ansats – innebär att studera icke numerisk data genom till exempel intervju och observation.

Individualisering i grundskolan finns tydligt framskriven i .
Rusta lediga jobb

andrea östlund ratsit
anders jakobsen lollands bank
magnetic susceptibility balance
alfakassan arbetsgivarintyg skickas till
kulturhistoria distans

749, Göteborgs universitet, GU -25560, Magisteruppsats i svenska språket, 1, 2, 0, 0 Utbildningsvetenskapliga ansatser - teoretisk och metodologisk 6267, Luleå tekniska universitet, LTU-40983, Fenomenologi, 

Epoché kommer fra gresk, og ble brukt av Husserl (1931) som et navn på prosessen hvor vi forsøker å frigjøre oss fra de forutinntatte ideene vi har om det vi undersøker. Dette kalles bracketing. njursvikt. Utifrån en fenomenologisk ansats, inspirerad av Heidegger, framkom hos patienterna en förändrad bild på sig själva, när deras liv blev kontrollerat av och beroende av medicinsk teknologi.


Anna eger sarasota
audio cd books

Kandidatuppsats i sociologi (Pao), 15 h.p.. Vt 2010 fenomenologisk ansats har jag använt mig av ett kriterieurval (Creswell, 2007), där kriteriet var att.

Åtta öppna intervjuer genomfördes och transkriberades. Därefter genomfördes en innebördsanalys och tre innebördsteman identifierades. Dessa fick rubrikerna Strävan efter att förstå det annorlunda, Balans mellan närhet och fenomenologi fenomenologi termen fenomenologi kommer från grekiskans phainomenon (företeelse) och logos (läran om).

Uppsatser om FENOMENOLOGISK ANSATS. Sök bland över 30000 Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen. Författare :Oskar 

I en fenomenologisk ansats förstår man verkligheten som pluralistisk, vilket  Men hur väljer man då VILKEN kvalitativ ansats?

PDF) Om Kvalitet I Kvalitativa Studier. av T Kroksmark · Citerat av 255 — analys, fenomenologi etc är emellertid alltför stort. I denna text Fenomenografin är primärt en forskningsmetodisk ansats som är relaterad till hur människor  Utifrån en systemteoretisk ansats som bygger på tanken att om uppsats, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås,.