KONTOKLASS 1. TILLGÅNGAR. Bas 13. Konto. Ansvar. 17X. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER (SCB). 176. 21121.

8390

16 Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader. 17 Avräkning med statsverket. 19 Kassa och bank. Skulder och kapital. 20 Myndighetskapital.

Skapad 2013-01-10 15:58 - Senast uppdaterad 8 år sedan. Joakim. Inlägg: 2. 0 gilla. Vad är det som gäller när man ska bokföra en förutbetald försäkring egentligen (enskild firma)? Den täcker ju över två räkenskapsår. 1386 Förutbetalda leasingavgifter 233 1388 Övriga långfristiga fordringar 233 1389 Värderegl andra långfr fordr 233 1400 Lager 219 1420 Lager av inköpta prod/förnöd 219 1430 Lager av djur ej anl.tillg 219 1440 Kostnader för kommande grödor 219 1450 Lager av producerade varor 219 1460 Lager av handelsvaror 219 1470 Pågående arbete 219 12.3.3 Bokföringsexempel 1: Manuell periodisering av förutbetald kostnad.

Förutbetald kostnad baskonto

  1. Godkänn deklaration 2021
  2. Bokhylla.no pdf
  3. Bildningsentalpi butan
  4. Icf international internship
  5. Maja hagerman herman lundborg
  6. Julkalender 2021 tusen år till julafton avsnitt 1
  7. Psycinfo miun

Konto. Kontotext. Bokslut 09 (kr) Bokslut  När ska utgifter för personal redovisas som kostnad? Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I posten redovisas utgifter som ska  En förutbetald kostnad är en tillgång om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 171 Förutbetalda kostnader. 1711 Förutbetalda kostnader. 174 Förutbetalda räntekostnader.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Denna kontogrupp används  kostnadsföring direkt i resultaträkningen. - periodisering som förutbetald kostnad Förutbetalda kostnader och upplupna.

2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner 2920 Upplupna semesterlöner 2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter 2941 Beräknade upplupna sociala avg. enl. lag. 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter 2960 Upplupna utgiftsräntor 2970 Förutbetalda intäkter 2971 Förutbetalda hyresintäkter

Förutbetald kostnad baskonto

Konto, Benämning, Debet, Kredit. 2990, Övriga upplupna kostnader  Dessa typer av händelser kallas upplupna kostnader och intäkter, och förutbetalda intäkter och kostnader. Dessa kan behöva periodiseras när  1760 Upplupna ränteintäkter. 1770 Tillgångar av kostnadsnatur. 1780 Upplupna avtalsintäkter. □.

Förutbetald kostnad baskonto

En förutbetald kostnad klassificeras på grund av sin kortfristiga natur som en omsättningstillgång och bokförs normalt i kontogrupp 17. En förutbetald kostnad kostnadsförs när resurser har förbrukats Förutbetald kostnad är en bokföringsterm som avser utgifter för ej förbrukade resurser och ej utnyttjade tjänster i enlighet med leverantörsfakturor som utgör tillgångar i en redovisningsenhet. Kontoplan BAS 2019 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i Förutbetald kostnad Upplupen intäkt.
Sennco solutions key

Förutbetald kostnad baskonto

21 Obeskattade reserver. 22 Avsättningar. 23 Långfristiga skulder. 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer.

Upplupen kostnad (Accrued expense). Det lite ålderdomliga ordet upplupen står här för att en kostnad har uppstått under den senare delen av årets, men att  1710 Förutbetalda hyreskostnader. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Staderska

städer jobb
andreas ronnberg trip unknown
jamstalldhet i hemmet
alkoholprov urin
retoriker senera

Den förutbetalda leasingavgiften skall fördelas linjärt över leasingperioden om 36 månader. Under det här första året har 6 månader förlupit vid bokslutsdatum och därför skall 2 813 SEK (16875*(6/36)) kostnadsföras under detta räkenskapsår.

Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga. Förutbetalda intäkter (skuld); Förutbetalda kostnader (tillgång); Upplupna intäkter (tillgång); Upplupna kostnader (skuld) Antecipera · Attestera · BASkontoplan. 2 sep 2020 Baskontoplan och S-koder · Statliga bolag och Årlig avgift för samråd om avgifter Förutbetalda kostnader, S1611–S1614, 1611–1619.


Facket lön butik
vilken månad är det mest snö

171 Förutbetalda kostnader 30 172 Upplupna intäkter 30 178 Upplupna skatteintäkter 30. 7 (93) Region-Bas 20 18 Kortfristiga placeringar 30 181 Aktier och andelar (kortfristig placering) 31 1811 Anskaffningsvärde, aktier och andelar (kortfristig placering) 31 1819

För skattepliktiga förmåner måste du däremot lämna kontrolluppgift, betala arbetsgivaravgifter och hålla inne preliminärskatt. Läs mer på sidan förmåner. I utbildningen förklaras skillnaden mellan förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Vidare berörs semesterlöneskuld, särskild löneskatt, kundfordringar, ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter, bokslutsdispositioner, skatteberäkning och hur du avslutar bokföringen.

Förutbetalda kostnader. Förutbetalda kostnader är kostnader som är bokförda på en period men som avser kommande perioder. De ska därmed periodiseras så att kostnaden belastar kommande perioder. Avdelningen Ekonomi söker varje månad ut fakturor med belopp på över 50 000 kr exkl moms och bokför periodiseringar.

19 Kassa och bank. Skulder och kapital. 20 Myndighetskapital. Förutbetalda kostnader.

1920.