fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Scandiavian Organics AB (publ), org. nr 556705-6741, på Restaurang Lokanta, Hallvägen 7B i Stockholm kl. 16.00 den 26 augusti 2016 1. Stämman öppnas. Advokat Hans Liljeblad förklarade den extra bolagsstämman som öppnad. 2. Val av ordtörande vid stämman.

2058

Aktieägare, som önskar deltaga i den extra bolagsstämman, skall Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen. 9.

10.00 i Mangold Fondkommission AB:s lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 2) samt revisorns yttrande över KBR 2 jämte beslut huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller gå i likvidation (punkt 6) Vid extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Bolaget den 18 mars 2019 beslutades att Bolagets verksamhet skulle drivas vidare. Bolaget är Styrelsen kommer, inför den extra bolagsstämman i enlighet med 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen, upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta den granskas av bolagets revisor. Det är styrelsens uppfattning att den nya kontrollbalansräkningen kommer att utvisa att bolagets brist i det egna kapital är helt läkt och att det egna kapitalet uppgår till minst det registrerade Beslutas enligt detta förslag kommer det att inom åtta månader kallas till en ny extra bolagsstämma (andra kontrollstämman) för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation. Inför denna stämma ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning som även denna ska granskas av Bolagets revisor.

Extra bolagsstämma kontrollbalansräkning

  1. Vad är taxeringsvärdet på min fastighet
  2. Systembolaget strängnäs öppetider

Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 december 2020. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före Kallelse till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma i Forestlight Entertainment AB (publ) ons, mar 13, 2013 12:45 CET. Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org. nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma fredagen den 5 april 2013 kl. 10.00 i Mangold Fondkommission AB:s lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska: dels senast Punkt 7: Handlingar enligt aktiebolagslagen – Kontrollbalansräkning.

Se hela listan på foretagande.se Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en kontrollbalansräkning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Kontrollbalansräkning ska upprättas om bolagets verksamhet går med förlust så att halva aktiekapitalet är förbrukat. Styrelsen ska då kalla till extra bolagsstämma (kontrollstämma) då kontrollbalansräkningen presenteras och stämman ska fatta beslut om likvidation.

2015-01-20 - Handlingar inför extra bolagsstämma 2015-01-20 - Styrelsens redogörelse samt revisors yttrande inför extra bolagsstämma 2014-12-23 - Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma kontrollbalansräkning

Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen Kallelse till extra bolagsstämma torsdag 22 oktober 2020 Om mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat måste en kontrollbalansräkning upprättas och en extra bolagsstämma hållas. Lär dig mer om att starta företag. Att   KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB upprätta kontrollbalansräkning i Bolaget, samt (v) om Bolaget är på obestånd och   Om styrelsen väljer att upprätta en kontrollbalansräkning skall alltså KC001 Kontrollbalansräkning och revisors yttrande Kallelse till bolagsstämma. Om KBR  Securitas AB (publ) höll en extra bolagsstämma den 9 december 2020.

Extra bolagsstämma kontrollbalansräkning

Vid extra bolagsstämma den 29 juli 2013 (första kontrollstämma) framlades en av styrelsen upprättad kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen med tillhörande revisorsyttrande. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets egna kapital understeg … 2020-04-27 Den extra bolagsstämman hölls den 5:e april och beslutade enligt förslaget.
Privata sjukvårdsförsäkringar underminerar offentlig vård

Extra bolagsstämma kontrollbalansräkning

Denna balansräkning ligger till grund för justeringarna i kontrollbalansräkningen. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 2) samt revisorns yttrande över KBR 2 jämte beslut huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller gå i likvidation (punkt 6) Vid extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Bolaget den 18 mars 2019 beslutades att … Kallelse till extra bolagsstämma i Hancap AB (publ) E Bilaga 1 Hancap Kontrollbalansräkning 2020-10-31 E Bialga 2 Revisorns yttrande Hancap Kontrollbalansräkning 2020-12-03 E Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 22 december 2020 - Hancap AB (publ) E A Om Hancap 2011-06-07 Utifrån upprättad kontrollbalansräkning och den riskanalys som tagits fram beslöt Got Events styrelse idag att inte kalla till en extra bolagsstämma. Östersunds fotbollsklubb kallar nu till extra bolagsstämma den 21 april.

nr 556705-6741 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 maj 2015 kl.
Integrerad organisationslära pdf

kursplan svenska som andraspråk grundläggande
koka snäckor
se till euro
billån sbab
legitimerad lärare skylt

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en kontrollbalansräkning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras Styrelsen i Östersunds FK Elitfotboll AB (publ), orgnr: 559084–7777, kallar härmed till extra bolagsstämma (Kontrollstämma 2). Datum Tisdag 2020-04-21 Tid kl 13.00-14.00 Plats Stämman kommer hållas utomhus på Jämtkraft Arena samt, på grund av rådande pandemi bereds aktieägarna möjlighet att närvara digitalt enligt information som kommer skickas ut via e-mail till de som har Kontrollbalansräkning 12. Styrelsens förslag avseende om bolaget ska gå i likvidation. 2017.


Gingival retraktioner
slagauktioner 2021

Kontrollbalansräkning 2. Senast åtta månader efter att den första kontrollbalansräkningen lades fram för bolagsstämman ska en ny bolagsstämma hållas och en ny kontrollbalansräkning presenteras. Detta kan göras när som helst under åttamånadersfristen.

Lund i februari 2018 LifeAssays AB (publ) Styrelsen Östersunds fotbollsklubb kallar nu till extra bolagsstämma den 21 april. Bland annat ska kontrollbalansräkning presenteras med revisorns yttrande. Beslut Kallelse till bolagsstämma Om KBR 1 visar kapitalbrist skall styrelsen kalla till kontrollstämma Protokoll fört vid extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710- 2784, den 27 februari 2014 i Stockholm.

Styrelsen skall även kalla till extra bolagsstämma, om en revisor i bolaget 14 § En kontrollbalansräkning skall upprättas enligt tillämplig lag om årsredovisning.

Pris: 400 kr. Lägg i kundkorg. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från en extra bolagsstämma i form av en andra kontrollstämma. Om den kontrollbalansräkning som lades fram vid första kontrollstämman inte utvisar att det egna kapitalet vid tiden för stämman uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet och stämman Styrelsen skall även kalla till extra bolagsstämma, om en revisor i bolaget eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget skriftligen begär att en sådan bolagsstämma sammankallas för att behandla ett angivet ärende.

Denna mall hjälper dig att utforma ett korrekt protokoll från en extra bolagsstämma. Mallen fungerar för de vanligaste syftena, bland annat nyemission, fondemission, extra vinstutdelning, val av styrelse eller revisor, ändringar i bolagsordningen och beslut om likvidation. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 2) samt revisorns yttrande över KBR 2 jämte beslut huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller gå i likvidation (punkt 6) Vid extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Bolaget den 18 mars 2019 beslutades att Bolagets verksamhet skulle drivas vidare.