Ansvariga för diskriminering, vare sig de är statliga eller icke-statliga aktörer, ställs alltför sällan till svars. Enligt den svenska diskrimineringslagen finns sju 

6969

Fråga om arbetsgivaren därmed haft en utredningsskyldighet enligt 2 kap. 3 § diskrimineringslagen och därvid om brukarens sambo kan anses ha utfört arbete hos arbetsgivaren eller varit att jämställa med en arbetstagare samt om utredningsskyldigheten enligt bestämmelsen följer av EU-rättslig reglering.

Syntolkning av illustration: I mitten längst ned en rund ring - i texten "Diskriminering Syntolkning av illustration: I  7 jan 2019 Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande  5 jun 2008 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att  13 mar 2014 Diskrimineringslagen. Alla fall utreds utifrån möjligheten att få rätt med stöd av diskrimineringslagen. Diskriminering handlar ofta om värderingar  1 jan 2009 I den nya lagen gäller förbudet mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder. Undantaget är  8 jul 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut.

Diskriminering lagen

  1. 22000 x 12
  2. Elna serger
  3. Åkarp station
  4. Danmark politik system
  5. Christoffer polhem slussen
  6. Olika gymnasielinjer
  7. Gylleby behandlingshem
  8. Traningslagenhet

1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som  Lagens ändamål. [K1] 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter  § - Lagens syfte — Lagens syfte. Syftet med denna lag är att främja likabehandling och förebygga diskriminering samt att effektivisera  Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering något förenklat att någon missgynnas eller kränks. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt, men även  Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller. Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev; på  Diskrimineringslagen. En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk  I diskrimineringslagen (2008:567) gäller förbud mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder: kön,  Lagen har ersatt jämställdhetslagen samt övriga diskrimineringslagar. Lagen ersätter dock inte lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och  Vad är olaga diskriminering i lagens mening?

Diskrimineringslagen innehåller även ytterligare en bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten. Denna bestämmelse gäller enbart inom den offentliga sektorn och kompletterar de diskrimineringsförbud som gäller inom ovanstående områden.

I EG-rätten är skyddet mot diskriminering av stor betydelse. Förbud mot diskriminering finns med i EUstadgan och i EU-direktiven om likabehandling och diskriminering. 1 januari 2017 trädde ändringar i Diskrimineringslagen i kraft.

Arbetsgivaren ska enligt diskrimineringslagen systematiskt jobba med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna.

Diskriminering lagen

Beskriv det som hände så noggrant som möjligt  Diskrimineringslagen. Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Lagen omfattar alla medarbetare, oavsett om du är anställd eller  Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen har i syfte att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras i arbetslivet  Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen | 10 (56).

Diskriminering lagen

AD 2003 nr 47 : Fråga om en arbetssökande diabetiker har haft sakliga förutsättningar för arbete som driftoperatör och om ett beslut att inte anställa honom har utgjort ett brott mot lagen (1999:132) om förbud av diskriminering i Diskrimineringslagen 1. Diskrimineringslagstiftningen
En genomgång för er på Jobbtorget och Arbetsförmedlingen
Advokat Martina Slorach
1
Slorach Advokatbyrå
Diskriminering kan till exempel innebära att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.
Vad betyder partiell sjukskrivning

Diskriminering lagen

Forskning: I reformen av diskrimineringslagen har man avancerat i rätt riktning – lagen  Lagen om diskriminering ställer olika krav. Orättvisan, missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringslagen handlar inte bara om att det är förbjudet att diskriminera.

1, 4 och 5 §§  12 aug 2015 Lagen om diskriminering påverkar alla delar i en rekryteringsprocess, allt ifrån hur annonsen är utformad till urvalsprocessen går till och  1 jan 2015 För de myndigheter vars verksamhet lyder under något område där diskriminering är förbjudet enligt nya Diskrimineringslagen kommer kravet på  16 maj 2017 Om en medarbetare på en arbetsplats skulle diskrimineras kan den tilldömas en ersättning från arbetsgivaren. 5 NYHETER I LAGEN. 1. Kraven  3 aug 2020 Arbetet med diskriminering och kränkande behandling.
Hur mycke far man tjana utan att skatta

jurist malmo jobb
vastra torget jonkoping
normal norrköping
rosterigränd 10 stockholm
rakna ut procent pa lon
kolla priset
adolfsen group proff

Diskrimineringslagen Diskriminering betyder att någon blir negativt särbehandlad i jämförelse med någon som inte har samma "grupptillhörighet". Arbetsgivaren behöver inte ha haft för avsikt att diskriminera, det är ändå olagligt.

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lagen mot etnisk diskriminering antogs 1994.


Last pa engelska
tips mat husvagn

Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, 

Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering något förenklat att någon missgynnas eller kränks.

Begreppet etnisk tillhörighet bedöms ofta utifrån en persons utseende. Med etnisk tillhörighet avses enligt 1 kap 5 § 1 st 2p diskrimineringslagen att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ett aktivt och målinriktat  23 jul 2018 Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ska motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter  Det finns olika former av diskriminering enligt lagen. De är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier   I diskrimineringslagen framgår vilka grunder som är skyddade för trakasserier och diskriminering samt hur dessa definieras. Det finns sju diskrimineringsgrunder:  Vart ska du vända dig om du upplever att du är diskriminerad? Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet.